Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2014

walker91
2092 c6d8
Reposted fromintrigante intrigante viadusix dusix
walker91
To nie jest tak, że ja nie wybaczam. Wybaczam, tylko nie potrafię zapomnieć i boję się, że to, co tak bolało, może się powtórzyć.
— znalezione
Reposted fromperseweracje perseweracje viadusix dusix

December 17 2014

walker91
walker91
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaShikutokika Shikutokika
walker91
2775 ca29
Reposted fromzelbekon zelbekon viadusix dusix
walker91
5760 6a58
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viadusix dusix

December 12 2014

walker91
6601 8656
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viadusix dusix
walker91
- Dlaczego ona? Dlaczego właśnie ona... - Bo żadna inna kobieta nie potrafi sprawić, żebym na myśl, że ją stracę, trafiał do piekła i z powrotem.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viadusix dusix

December 09 2014

walker91
Kobiety potrafią być takimi fajnymi przyjaciółmi. Strasznie fajnymi. Przede wszystkim trzeba być zakochanym w kobiecie, żeby mieć podstawy przyjaźni.
— Ernest Hemingway
Reposted frombng123 bng123 viadusix dusix
walker91
8146 dbba
Reposted fromjerzzz jerzzz viadusix dusix

December 05 2014

walker91
2874 bdf7 500
MUST HAVE
Reposted fromdusix dusix
walker91
1736 692f 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viadusix dusix

December 01 2014

7930 a4b7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawstydem wstydem
walker91
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
7806 0ea9
Reposted fromkitharingtongue kitharingtongue
walker91
Reposted fromSabela Sabela viadusix dusix

November 30 2014

walker91
6400 4a46 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaShikutokika Shikutokika
walker91
Reposted frommakemelaugh makemelaugh viadusix dusix
walker91
Reposted fromvolldost volldost viadusix dusix
walker91
2676 26a9
Reposted frombiru biru viadusix dusix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl